Get Adobe Flash player

Záverečný účet Obce Levkuška

za rok 2010

 
 
 
V Levkuške, 06.05.2011
 
 
Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje:
 
 
 
1.)     Rozpočet obce za rok 2010
2.)     Rozbor plnenia príjmov za rok 2010
3.)     Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010
4.)     Spôsob vysporiadania prebytku rozpočtu za rok 2010
5.)     Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu
6.)     Tvorba zákonných rezerv
7.)     Pohľadávky a záväzky
8.)     Bilancia aktív a pasív
9.)     Bankové finančné účty
10.)    Návrh uznesenia
 
 
Záverečný účet Obce Levkuška za rok 2010
 
  1. Rozpočet obce na rok 2010
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako prebytkový.
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  22.02.2010 uznesením č. 4/2010  a úpravou dňa 20.09.2010, uznesením 17/2010   
 
Upravený rozpočet obce k 31.12.2010
 
Rozpočet obce v    €:
 
PRÍJMY CELKOM
51 623
VÝDAVKY CELKOM
50 456
 
z toho :
 
Bežné príjmy
48 067
Bežné výdavky
46 900
Finančné operácie
3 556
Kapitálové výdavky
3 556
 
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v  €
 
Bežné príjmy:
 
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
48 067
43 150
89,77
 
a)      výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  26 062,- € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške  22 876,- € čo predstavuje plnenie na  87,78  %
b)     daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 3 288,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 3 206,- € čo   predstavuje plnenie na 97,5 %
c)      daň za psa
Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 203,- € čo predstavuje plnenie na 101,5 %
d)     daň za komunálny odpad
Z rozpočtovaných 2 300,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 267,- €, čo predstavuje plnenie na 98,57 %
e)      z prenajatých pozemkov
Z rozpočtovaných 830,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 766,- €, čo predstavuje plnenie na 92,29 %
f)       z prenajatých budov
Z rozpočtovaných 100,- € bol skutočný príjem  k 31.12.2010 bol skutočný príjem 158,- € čo predstavuje plnenie na 158 %
g)      ostatné poplatky
Z rozpočtovaných 2 900,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2 882,- € čo predstavuje plnenie na 99,38 %
h)     poplatky z predaja výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 432,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 570,- € čo predstavuje plnenie na 131,94 %
i)        úroky z vkladov
Z rozpočtovaných 5,- €  bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 2, €  čo predstavuje plnenie na 40 %
j)       príjmy z dobropisov
Z rozpočtovaných 2 000,- €  bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 0 € čo predstavuje plnenie na 0 %
   k)  vratky
Z rozpočtovaných 1 700,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 1 687,- € čo predstavuje plnenie na 99,24 %
   l)  iné príjmy
Z rozpočtovaných 250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 250,- € čo predstavuje plnenie na 100 %
   m )   tuzemské granty
Z predpokladanej finančnej čiastky 8 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 8 283,- €, čo predstavuje plnenie na 103,54 %
Granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
 
  1. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v  €
 
Bežné výdavky:
 
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
46 900
42 791
91,24
 
a)      Mzdy, platy, služobné príjmy, odvody a ostatné vysporiadania
Z rozpočtovaných 27 500,- € bolo skutočné čerpanie 27 407,- €, čo predstavuje 99,66 % plnenia. Patria sem mzdové prostriedky a odvody všetkých zamestnancov obce okrem koordinátorov aktivačnej činnosti.
b)     Mzdy a odvody koordinátora aktivačnej činnosti
Z rozpočtovaných 2 280,- €  bolo skutočné čerpanie 1 715,- € , čo predstavuje 75,22 % plnenia
c)      Tovary a služby
Z rozpočtovaných 11 470,- € bolo skutočné čerpanie 9 018,- €, čo predstavuje 78,62 % plnenia. Ide o prevádzkové výdavky obce ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, reprezentačné a ostatné tovary a služby.
d)     Materiál na podporu aktivačnej činnosti
Z rozpočtovaných 3 190,- € bolo skutočné čerpanie 2 589,- €, čo predstavuje 81,16 % plnenia. Položka obsahu všeobecný materiál (náradie) a ochranné pracovné pomôcky.
e)      Voľby
Z rozpočtovaných 2 460,- € bolo skutočné čerpanie 2 062,- €, čo predstavuje 83,8 %
plnenia.
 
 
 
  1. Spôsob vysporiadania prebytku rozpočtu za rok 2010
 
Výsledok hospodárenia za rok 2010 je prebytok rozpočtu obce v sume  359 € . Prebytok navrhujeme zapracovať do príjmových finančných operácií rozpočtu na rok 2011.
 
 
5.  Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 
Rezervný fond
 
Obec v r. 2010 netvorila fond.
 
Rezervný fond                                                                                  Suma v €
Poč. stav k 1.1.2010                                                                         0
Kon. stav k 31.12.2010                                                                    0
 
 
 
Sociálny fond
 
Sociálny fond                                                                        Suma v €
Stav k 1.1.2010                                                                       50,43 €
Prírastky - pov. prídel - 1,0 %                                                      0 €
Úbytky - stravovanie                                                                   0,-
            - reg. prac. sily                                                                  0 €
            - životné jubileum                                                            0,-
Stav k 31.12.2010                                                                     50,43 €
  
 
6.      Tvorba rezerv
 
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku                                    
Stav k 1.1.2010                                                                          0,- €      
Stav k 31.12.2010                                                                      0,- €
 
Rezerva na overenie účtovnej závierky
Stav k 1.1.2010                                                                             0,- €
Stav k 31.12.2010                                                                         0,- €       
 
7.      Pohľadávky a záväzky
 
 
Pohľadávky
Stav v €
k 1.1.2010
 
prírastky
 
úbytky
Stav v €
k 31.12.2010
nedaňové
1 636,29
2 012,34
2 599,26
1 049,37
daňové
154,85
3 210,22
3 205,42
159,65
                                    
 
Obec k 31.12.2010 vykazuje záväzky predpisu mzdy a odvodov za mesiac 12/2010 vo výške
2 570,- €
 
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v tis. €
 
AKTÍVA
 
Názov                                                                                              k 31.12.2010
Neobežný majetok spolu                                                                             242728 
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok                                                                                       0
Dlhodobý hmotný majetok                                                                         242728
z toho pozemky                                                                                               5438 
Dlhodobý finančný majetok                                                                    
Obežný majetok spolu                                                                                     6179 
z toho:
Zásoby                                                                                                                0                 
Zúčt.medzi subj.ver.správy                                                                                 0
Dlhodobé pohľadávky                                                                                       0
Krátkodobé pohľadávky                                                                                 1209
Finančné účty                                                                                                   4970
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé                                                    0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé                                                0
Časové rozlíšenie                                                                                               0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu                                                                                                             248907                      
 
                       
PASÍVA
 
Názov                                                                                               k 31.12.2010
Vlastné imanie                                                                                                22046
z toho:
Oceňovacie rozdiely                                                                                              0
Fondy                                                                                                                                0             
Výsledok hospodárenia                                                                                     120
Záväzky                                                                                                            2620
z toho:
Rezervy                                                                                                                 0
Zúčt.medzi subj.ver.správy                                                                                   0
Dlhodobé záväzky                                                                                              50
Krátkodobé záväzky                                                                                       2570
Bankové úvery a výpomoci                                                                                  0
Časové rozlíšenie                                                                                        224241
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice                                                                   0
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu                                                                                                            248907
 
 
 
 
 
 
9. Bankové finančné účty obce k 31.12.2010 v €
 
Č. účtu
Stav k 1.1.2010
Stav k 31.12.2010
18127 392/0200
4 566,50
4 927,07
5039 18127 392/0200
42,61
42,61
 
 
 
10. Návrh uznesenia
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
 
 
 
 
Vypracovala : Kristína Cselényiová
 
 
 
 
                                                                                              Starosta obce
                                                                                                Lajos Csolti
 
 
 
Celý dokument si môžete stiahnuť  TU

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca | Grafika J@kubecWEB

Obec Levkuška © 2013.Všetky práva vyhradené.